artykuł nr 1

1/2015 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
1/2015
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek
3
Temat dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
4
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.:   „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786” Przebudowa mostu w m. Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 drogi powiatowej nr 1024S.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki 2301, 2300, 2921
obręb Skrzydlów,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.1.2015
8
Dokument wytworzył
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
Pełnomocnik:
Tomasz Gacek
Pracownia Projektowa NIWELETA
ul. Jesionowa 14/131
43-303 Bielsko - Biała
9
Data dokumentu
14.01.2015r. (data wpływu 19.01.2015r.)
uzupełnienie z dn. 29.01.2015r. (data wpływu 30.01.2015r.)
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Nie dotyczy
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
02.02.2015r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
18
Uwagi