artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015

OR.0050.41.2015
Zarządzenie Nr 41/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 11.03.2015r
 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.
z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały
Nr 309/XXXIX/2014r Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.  W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:
Lp.
Nazwa oferenta
Wysokość przyznanej dotacji
1
Związek Młodzieży Wiejskiej, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice ul. Dąbrowskiego 4/4
1.500 zł
2
Ludowy Klub Sportowy „ORKAN”- Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 96
34.300 zł
3
Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy Serca Dla Dzieci”- Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91
700,00 zł
4
Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej- Zdrowa, ul. Kłomnicka 31
1.000 zł
5
Klub Sportowy „WARTA”- Zawada, ul. Sobieskiego 32
25.000 zł
6
Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA- Rzerzęczyce, ul. Mstowska 63
1.000 zł
7
Klub Sportowy „METAL”- Rzeki Wielkie, ul. Główna 21
7.000 zł
8
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice-  ul. Szkolna 1
7.000 zł
9
Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek, Karczewice ul. Wolności 32
1.500 zł
10
Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice- ul. Częstochowska 3
45.000 zł
11
Akademia Sportowo- Rekreacyjna „OKINAWA UECHI-RYU”- Michałów, ul. Wspólna 2
1.000 zł
 
2. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2015r  jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.
§ 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania