artykuł nr 1

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I.Rodzaje zadań:
- działania mające na celu upowszechnianie kultury;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- krajoznawstwo;
- pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;
w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 7 000,00 zł
III.Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r , poz. 1118 z późn. zm.), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym.
2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
3. Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:
- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;
- są uwzględnione w budżecie projektu,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;
- odzwierciedlają koszty rzeczywiste
V. Termin składania ofert.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 01.04.2015r. włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie , z dopiskiem „Konkurs ofert na 2015 rok z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice ”
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w Kłomnicach
i nie uległ zmianie,
- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6 z 2011r, poz. 25).
Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.
VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 14.04.2015r. przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę:
a) ocena formalna;
b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania;
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot;
d)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
e) ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie;
f) uwzględnienie planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego , w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
g)uwzględnienie analiz i ocen realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty po wyznaczonym terminie ich składania.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice.
VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2014 Gmina Kłomnice na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 6.000 zł.
Podział dotacji był następujący:
Lp.
Nazwa organizacji
Kwota przyznanej dotacji
1
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach
5.000 zł
2.
Fundacja Promocji Retroinformatyki „ Dawne Komputery i Gry” Wrocław
1.000 zł
W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.
VIII. Postanowienia końcowe
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122,wew. 123.

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r, nr 6, poz. 25) i są dostępne na stronie  internetowej www.bip.klomnice.pl w zakładce Załatwianie spraw- formularze do pobrania

 

Załączniki:
wzór oferty33 KB