artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kłomnice

 WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kłomnice
 
1. Stanowisko pracy: główny specjalista  ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu.
 
2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) wykształcenie wyższe o profilu: dziennikarstwo, politologia, historia, filozofia,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) min. 10 letni staż pracy w instytucjach samorządowych,
7) doświadczenie we współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi,
8) znajomość regulacji prawnych w obszarze funduszy strukturalnych UE,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10)  umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet.
 
Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu (o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, prawo prasowe,
2) doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi,
3) umiejętność administrowania stronami internetowymi,
4) prawo jazdy kat. B,
5) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,
6) dobra organizacja pracy własnej, systematyczność.
4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie, materiałów promocyjnych o gminie,
2) prezentacja gminy w zewnętrznych wydarzeniach promocyjnych,
3) przygotowywanie materiałów promujących projekty realizowane z udziałem środków pozabudżetowych, w szczególności środków z UE.
4) inicjowanie przystąpienia gminy do projektów z udziałem środków zewnętrznych (z UE, innych funduszy zagranicznych, środków krajowych), poprzez bieżącą kontrolę potencjalnych źródeł zewnętrznych dofinansowania realizacji zadań gminy oraz udzielania niezbędnej pomocy pracownikom Urzędu w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych do pozyskania środków pozabudżetowych.
4) nadzór nad prowadzeniem witryny internetowej gminy.
5) prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzygminnej, regionalnej i międzynarodowej gminy,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice, niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,
7) opracowywanie programów (w tym strategii rozwoju gminy) pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,
 
8) współpraca z zespołem redagującym gazetkę lokalną,
9) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) oświadczenie kandydata  o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) kopia dowodu osobistego,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj.: certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku główny specjalista,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko główny specjalista w Urzędzie Gminy Kłomnice,
 
7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna
 
8. Termin i miejsce składania dokumentów.
1) Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20, pokój 103, w terminie do 02 lipca 2015r. do godz.: 15,30 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko głównego specjalisty d/s rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w Urzędzie Gminy Kłomnice ”.
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
9. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony
(6 miesięcy).W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.
2) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania,
3) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.