artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

 

Wójt Gminy Kłomnice
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
 
Wymiar etatu: 1
 
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony – 2 lata w pełnym wymiarze czasu
 
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury, Kłomnice ul. Częstochowska 96
 
I. Wymagania obowiązkowe:
 
l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe, preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie kulturalno-oświatowym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku ds. działalności kulturalnej
3) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,
4) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
7) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
8) znajomość przepisów prawa dotyczących: funkcjonowania instytucji kultury, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz ustawy samorządzie gminnym,
9) umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 10) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
11) dobry stan zdrowia,
12) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 
Wymagania dodatkowe:
 
1) znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
4) organizowanie w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu,
5) prawo jazdy kat. B,
6) co najmniej roczne doświadczenie pracy w instytucji kultury działającej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r.,poz.406 z późn.zm.)
 
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1) kierowanie całokształtem prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz zatrudnionych w nim pracowników,
2) ustalanie zadań Gminnego Ośrodka Kultury, zatwierdzanie okresowych planów pracy oraz dopilnowywanie terminowego wykonywania zadań,
3) koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kłomnice,
4) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury,
5) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
6) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
7) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania środowiskowych wartości kulturalnych,
8) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, nadzorowanie spraw finansowo-księgowych, administracyjnych oraz gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury,
9) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
10) sporządzanie materiałów do projektu uchwały budżetowej,
11) dbałość o mienie Gminnego Ośrodka Kultury
12) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
13) czuwanie nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz przeciwpożarowych przez pracowników,
14) upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej ,
15) popularyzacja i promocja kłomnickich grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych,
16) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe instytucji,
17) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji kultury
 
Kandydat na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach ma prawo zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach osobiście w Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokój 107
 
IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 
l) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach,
2) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) informacja o sposobie zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
 
Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice w terminie do 30 kwietnia 2015r. do godz. 15.00. z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Kłomnice. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
 
IV. Informacje dodatkowe:
 
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Kłomnice powoła Komisję Konkursową,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert,
4) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,
5) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy