artykuł nr 1

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
 
WÓJT GMINY KŁOMNICE
 
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
I. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 21 kwietnia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r. w godzinach pracy Urzędu tj.: wtorek 21 kwietnia od 7:30 do 17:00 oraz w pozostałych dniach  środa i czwartek 22 i 23 kwietnia od 7:30 do 15:30.
Projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zamieszczony na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,
- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu uchwały można zgłaszać:
 
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro),
 
- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 21 kwietnia do 23 kwietnia 2015 r. na zamieszczonym formularzu.
 
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Pan Dawid Smolarek.
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.