artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju  miejscowości Michałów /kolonia/ na  Michałów /wieś/.

 
Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice
WÓJT GMINY KŁOMNICE
 
Ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Zberezka i miejscowości Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na Zberezka /wieś/ oraz rodzaju miejscowości  Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
I.Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zmiana urzędowej nazwy i rodzaju  miejscowości  Zbereżka /kolonia/ na Zberezka /wieś/ oraz rodzaju  miejscowości Michałów /kolonia/  na Michałów /wieś/.
II.Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 16.02.2015r do dnia 02.03.2015r w godz. od 8.00 do 15.00
Ogłoszenie zostaje umieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl
- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
Wszelkie uwagi można zgłaszać:
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103 /I piętro/
- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl.  od dnia 16.02.2015r do dnia 02.03.2015r  w godz. od 8.00 do 15.00
III. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.