artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice
 Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice; 
WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
 
ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice,. 
I. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 26 stycznia 2015r do 30 stycznia 2015r w godz. od 8:00 do 15:00.
Projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z  targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice został zamieszczony na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,
- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu uchwały można zgłaszać:
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok.103 (I piętro),
- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl od dnia 26 stycznia 2015r do 30 stycznia 2015r w godz. od 8: 00do 15:00 na zamieszczonym formularzu.
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Pani Urszula Bajdur.
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach. 
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.