artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 20 października 2015r do 30 października 2015r w godz. od 8.00 do 16.00. Nadto w dniu 20 października 2015r o godz. 16.00 w ramach konsultacji odbyła się konferencja pn. „ Rola Organizacji pozarządowych w rozwoju Gminy Kłomnice”, na której został przedstawiony projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.
Podczas w/w spotkania byli obecni przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
1. Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu”- Pan Marian Szyszka
2. Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „ Gruszka” – Pan Sławomir Kowalik,
3. Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice – Pani Anna Kępa,
4. Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe- Pan Henryk Przech, Pan Władysław Rak, Pan Zdzisław Stencel,
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice- Pani Anna Dylczyk, Pan Zdzisław Matusiak, Pan Janusz Sambor
6.   Zarząd Oddziału Rejonowego Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kłomnicach – Pan Ryszard Całus,
7. LKS Orkan Rzerzęczyce- Pan Andrzej Śpiewak,
8. GLKS Gmina Kłomnice – Pan Artur Raźniak,
9. OSP Skrzydlów- Pan Sławomir Król,
10. OSP Pacierzów – Pan Marek Misiewicz;
11. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce – Pani Małgorzata Piechowicz,
12. ZHP Hufiec Częstochowa – Pani Maria Kotkiewicz
Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016, jak również poprosili o zorganizowanie kolejnego spotkania, po szczegółowym zapoznaniu się z w/w projektem. Wójt Gminy Kłomnice wyznaczył takie spotkanie na dzień 29.10.2015r na godz. 16.00.
W spotkaniu konsultacyjnym w dniu 29.10.2015r o godz. 16. uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice- Pan Wiesław Cieślak
2. Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe – Pan Henryk Przech, Pan Władysław Rak
3.   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice- Pani Barbara Kanoniak, Pani Anna Dylczyk, Pan Zdzisław Matusiak, Pan Janusz Sambor
4. Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „ Gruszka” – Pan Sławomir Kowalik,
5. Stowarzyszenie „ Rzeki nad Wartą” Rzeki Małe- Pan Włodzimierz Ciupa,
6. OSP Chorzenice- Witkowice – Pan Janusz Bławat
Podczas trwających konsultacji społecznych wpłynęły następujące wnioski i uwagi:
1. Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, Garnek ul. Główna 2A wniosła następujące uwagi:
a) uwzględnić w Rocznym Programie Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 ustawowej możliwości ogłaszania otwartych konkursów ofert zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. na podstawie projektu uchwały budżetowej. Zapis ten rozpatrzono negatywnie ze względu na sytuację finansową Gminy Kłomnice na chwilę obecną nie ma możliwości realizowania zadań publicznych na podstawie projektu uchwały budżetowej;
b) dokonać korekty numeracji punktów w Rozdz. V Rocznego Programu Współpracy brakuje pkt.2 – uwaga została uwzględniona.
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice wniosło następujące uwagi:
a) aby organizacje pozarządowe miały wpływ w ramach np. zespołów doradczych na szczegółowe kryteria przyznawania środków finansowych na realizację zadań publicznych- rozpatrzono negatywnie z uwagi na fakt, że na chwilę obecną nie zachodzi konieczność powołania zespołów opiniodawczo- doradczych.
b)   w skład komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych powinno być co najmniej tylu co pracowników Urzędu Gminy Kłomnice- dokonano zmiany zapisu
w Rozdz. XII pkt. 1 w Rocznym Programie Współpracy Gminy Kłomnice,
c) uszczegółowić priorytetowe zadania publiczne – zapisu nie uwzględniono.
d) W ramach promocji działalności aby brano pod uwagę aktywność organizacji pozarządowych- rozpatrzono pozytywnie.
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice wniósł następujące uwagi:
a) utworzenie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert mogą mieć charakter finansowy oraz pozafinansowy dla organizacji które odnoszą sukcesy, wyróżniają się działalnością- zapis jest bezprzedmiotowy, ponieważ ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tylko jeden przypadek pominięcia otwartego konkursu ofert, tj. art. 19a, innych odstępstw ustawodawca nie przewidział.
b) powołanie fachowej komisji konkursowej – zapis bezprzedmiotowy, ponieważ tryb powołania komisji konkursowej określa szczegółowo art. 15 ust. 2a-2f ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r . Tak więc każda komisja konkursowa zostaje powołana w oparciu o przepisy w/w ustawy.
c) spotkanie komisji konkursowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych do konkursu, zapoznanie się z działalnością i sukcesami organizacji- rozpatrzono negatywnie, ponieważ podstawą przyznawania dotacji jest złożona oferta, a nie wnioski
z ewentualnego spotkania. Dlatego też wszelkie informacje odnośnie działalności organizacji należy zamieścić w składanej ofercie.
d)   skuteczna ocena organizacji przystępujących do konkursu, np. oferta rozwoju kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się tylko kluby sportowe- rozpatrzono negatywnie, ponieważ podczas opiniowania ofert komisja kieruje się kryteriami wyszczególnionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r.
Do konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej mogą przystępować
te organizacje, które prowadzą działalność statutową w tej dziedzinie potwierdzoną zapisem w Statucie jak również w KRS.
4. Lokalne Forum Obywatelskie i Samorządowe, Kłomnice ul. Zielona 8 wniosło następujące uwagi:
a)   rozdzielić kluby sportowe prowadzące działalność sportową w oparciu o przepisy ustawy o sporcie a w szczególności o art. 27 i art. 28 tejże ustawy- uwagę rozpatrzono negatywnie, z uwagi na fakt, że aktualnie Gmina Kłomnice nie posiada uchwały
w zakresie wynikającej z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie, tak więc sport realizowany jest w zakresie kultury fizycznej w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
b)powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego i rady Sportu oraz zainicjowania utworzenia Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- rozpatrzono negatywnie. W roku 2016 planuje się zorganizowanie częstszych spotkań
z organizacjami pozarządowymi w celu wymiany wzajemnych doświadczeń , dlatego też na obecną chwilę nie zachodzi konieczność powołania zespołów opiniodawczo- doradczych.
c) zmiana zapisu w części XII pkt. 1 – dokonano zmiany składu komisji konkursowej.
5. Stowarzyszenie „ Rzeki nad Wartą” Rzeki Małe wniosło następujące uwagi:
a)   aby w obszarze kultury uwzględnić następujące działania:
- renowacja grobowca rodziny Chrzanowskich na cmentarzu w Kłomnicach;
- wydania książki pt. „ Dzieje rodów szlacheckich w Rzekach”
- budowa pomnika ofiar II wojny światowej w Rzekach;
-upamiętnienie osób zasłużonych dla miejscowości Rzeki i Gminy Kłomnice.
Powyższe zadania mogą być realizowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych uwagi , które rozpatrzono pozytywnie zostaną uwzględnione w Rocznym Programie Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.