artykuł nr 1

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie.

Kłomnice,  dnia 30.12.2014r.

OŚGO-OŚ.6220.5.2014
 
 
        POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)  w związku z  art. 63 ust. 5 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, ze zm.)
 
  postanawiam:
 
podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice.
 
  Uzasadnienie
 
Postanowieniem z dnia 12.06.2014r. nr OŚGO-OŚ.6220.5.2014 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice.
W związku z powyższym, postanowieniem z dn. 12.06.2014r. zawieszono z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Następnie w dniu 24.12.2014r. inwestor przedłożył raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę należało podjąć postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.