artykuł nr 1

2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
2/2014
2
Rodzaj dokumentu
Raport
3
Temat dokumentu
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice.
4
Nazwa dokumentu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Raport oddziaływania na środowisko powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora),
obręb Konary,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.5.2014
8
Dokument wytworzył
Pani Marta Kaczmarek, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „EkoPerfekt” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Niecałej 19, działająca na zlecenie Pani Beaty Czyżyńskiej, prowadzącej działalność pod nazwą ECO MEGAWATT, ul. 9 Maja 14/3, 97-300 Piotrków Trybunalski.
9
Data dokumentu
grudzień 2014r.
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
5/2014 – wniosek
5/2014 – postanowienie o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
07.01.2015r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Nie dotyczy
18
Uwagi
Brak