artykuł nr 1

3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp.
Karta informacyjna
1
Nazwa karty/rok
3/2014
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek
3
Temat dokumentu
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
4
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji
5
Zakres przedmiotowy dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych.
6
Obszar, którego dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
numer ewidencyjny działki 1179
obręb Adamów,
gmina Kłomnice,
powiat częstochowski,
województwo śląskie
7
Znak sprawy
OŚGO-OŚ.6220.3.2014
8
Dokument wytworzył
KADREX
Joanna Loręcka
Adamów
ul. Skrzydlowska 12
42-270 Kłomnice
9
Data dokumentu
25.03.2014r. (data wpływu 28.03.2014r.)
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy
12
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
Pokój 201
Tel. (34) 328 11 2 wew.119
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Nie dotyczy
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
03.04.2014r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Art. 16,17,18,19,20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
18
Uwagi
 Brak