artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie: Świetlica " Ochronka" w Garnku

W dniu 09.09.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Świetlica „ Ochronka” w Garnku. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice , pok. 209 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.