artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dniu 08.12.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka” 42-270 Kłomnice, Garnek ul. Główna 9 na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Działalność z zakresu rozwoju i funkcjonowania świetlicy „Remiza”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2014r, poz. 1118 z poźn. zm.). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty