artykuł nr 1

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki

W dniu 25.09.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie, Rzeki Wielkie ul. Główna 21 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie gminy Kłomnice w roku 2014 o nazwie: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 209.