artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice

W dniu 01.08.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, Kłomnice ul. Szkolna 1, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice pod tytułem "Działanie na rzecz zachowania tradycji i pamięci historycznej". Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.