artykuł nr 1

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza nabór kandydatów do udziału w  pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014

 

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów  podróży.

W skład  Komisji  mogą wchodzić przedstawiciele  organizacji pozarządowych,   którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2/ nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;

3/ nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Komisji przez organizacje pozarządowe  Komisja zostanie powołana zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania Komisji Konkursowej:

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:

a)   w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym; następnie pod względem merytorycznym:

  - ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;

- ocenia przedstawioną kalkulację  kosztów zadania.

Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Posiedzenie Komisji  zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Komisja  obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji opiniującej oferty upływa z dniem 24.03.2014 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu  należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 209 bądź przesłać na adres email: pozarzadowe@klomnice.pl .Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 34 3281 122, wew. 123.

 

 

obrazek
Załączniki:
Załącznik13 KB
Załącznik16 KB