artykuł nr 1

Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW
NA  DWA STANOWISKA  ANIMATORA
W  KOMPLEKSIE  BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
W NIEZNANICACH
W  RAMACH PROJEKTU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w 2014 roku
I.   Wymagania niezbędne:
1.  Obywatelstwo polskie,
2.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, posiadający stosowne uprawnienia).
5.  Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji.
  II.   Podstawowe zadania animatora:
- Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:
 * dzieci i młodzieży,
 * osób dorosłych i seniorów,
 * osób niepełnosprawnych,
 * rodzin,
- współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo- wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
- współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
- promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na Orliku,
- angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeżeli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,
- angażowanie się w programy centralne : np. „ Turniej Orlika”, „ Basketmania” ,
„ Volleymania” , „ Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,
- organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,
- rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
 
III.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku posiadania stażu pracy.
 5.Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
7.Referencje w przypadku posiadania.
8.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
9.Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie / dowód osobisty.
10.Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. (zał. nr 1) 
11. Program planowanych działań animatora. (zał. nr 2)
 IV.   Informacje dodatkowe:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Zawiązkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) (I umowa zlecenie obejmująca min. 40 h zajęć miesięcznie).
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy w Kłomnicach (II umowa zlecenie obejmująca min. 40 h zajęć miesięcznie).
3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.
4. Planowany okres zatrudnienia: 9 miesięcy od 1 marca do dnia 30 listopada 2014r.
5. Praca również w soboty i niedziele.
6.Więcej informacji o projekcie na stronie www.szs.pl w zakładce – programy.
  V.   Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, w terminie do 10.02.2014r. z adnotacją: Nabór na stanowisko animatora w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Nieznanicach w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” w 2014 roku.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji, lista kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.klomnice.pl).
Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu pilotażowego „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” w 2014 roku.