artykuł nr 1

6/2013 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu

Lp
- Decyzja i postanowienia
- wskazania lokalizacyjne
1
Numer wpisu
6
2
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Przedsięwzięcie polegające na wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości  2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.10.2013
4
Data wydania
07.08.2013 r.
5
Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie
Wójt Gminy Kłomnice
Ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
6
Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

Zbigniew Ślęzak

ul. Sępowa 24A

42-280 Czestochowa

7
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia
6/2013
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Pokój numer 201
(34) 3281-122 wew. 119
9
Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
-
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
 
11
Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja/ postanowienie
postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu
 
12
Uwagi
brak