artykuł nr 1

9/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
9

2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wymiana 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości  2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.10.2013
4
Data złożenia
04.07.2013 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Zbigniew Ślęzak
ul. Sępowa 24A
42-280 Częstochowa


6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3. wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak