artykuł nr 1

6/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
6
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku handlowo- warsztatowego z częścią socjalno- biurową w miejscowości Garnek,
ul. Południowa, nr ewid. 324.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.7.2013
4
Data złożenia
09.04.2013 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Magdalena Strojec, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "TRANSYM PLUS",
ul. Południowa 22, Garnek,
42-270 Kłomnice.
 

6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak