artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnicew sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice

 

Kłomnice 07 październik 2013r.
 
 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice
w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice
 
 
1. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kłomnice przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy w terminie od 02 września 2013r. do dnia 30 września 2013r.
 
2. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Projekt uchwały wraz z załącznikami został umieszczony na stronie bip Urzędu Gminy Kłomnice w zakładce konsultacje oraz przekazany sołtysowi każdego sołectwa celem przeprowadzenia konsultacji w formie głosowania na zebraniu wiejskim. Mieszkańcy poszczególnych sołectw zostali prawidłowo powiadomieni o zebraniu, zebrania zwołano w sposób prawomocny, miały one zdolność podejmowania uchwał. Wszyscy przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli możliwość wpisania się na listę obecności.
 
3. Wyniki konsultacji:
W wyniku konsultacji zgłoszono następujące uwagi:
- Sołectwo Rzerzęczyce załącznik nr 1 do protokołu poprawki zaznaczono kolorem czerwonym
- Sołectwo Karczewice załącznik nr 2 do protokołu.
Sołectwa: Adamów, Bartkowice, Chmielarze Chorzenice, Garnek, Kuźnica, Konary, Lipicze, Michałów ,Nieznanice, Niwki, Pacierzów, Rzeki, Skrzydlów, Śliwaków, Witkowice, Zawada, Michałów Rudnicki, Zdrowa i Zberezka przyjęły projekty statutów bez uwag.
Protokół niniejszy umieszczono na stronie bip Urzedu Gminy Kłomnice w zakładce konsultacje, na stronie internetowej Gminy, oraz tablicach ogłoszeniowych sołectw .
 Wyniki konsultacji przedstawi Wójt na sesji Rady Gminy w dniu 08 października 2013r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 2527 KB
Załącznik nr 190 KB