artykuł nr 1

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
WÓJT GMINY KŁOMNICE
ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład Komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2/ nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;
3/ nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Zadania Komisji Konkursowej:
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a)   w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;
b)   następnie pod względem merytorycznym:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania.
Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych upływa z dniem 21.02.2013 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w Urzędzie Gminy
w Kłomnicach, pok. 209.
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 34 3281 122, wew. 123.