artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.03.2012r.o wyadniu postanowienia

 Kłomnice dnia 2013-10-11

 

GKIO-OŚ.6220.20.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 11.10.2013r.

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 63, ust. 5 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia  3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013r. Nr 267 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)

 

 

Zawiadamiam

 

 

że w dniu 11.10.2013 r. zostało wydane postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, położonych w obrębie Konary, z uwagi na przedłożenie przez inwestora w dniu 04.10.2013r. raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając