artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.03.2012r.o wyadniu postanowienia

Kłomnice, dnia 2012-03-01

GKIO-OŚ.6220.1.2012


OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY KŁOMNICE
  Z DNIA 01.03.2012r.


Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 kpa oraz art. 74 ust. 3 oraz  art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz.U. Nr 199 poz 1227), oraz §3 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz 1397 z 2010r z późn. zm.).

Zawiadamiam

że w dniu 01.03.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie znak GKIO-OŚ.6220.1.2012 zwalniające inwestora tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi, zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na ww.  postanowienie nie służy stronie zażalenie. Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Wójt Gminy Kłomnice

  mgr Adam Zając