artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zakończyły się konsultacje dotyczące projektów pięciu uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłomnice.
 
Projekty uchwał zostały zamieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice;
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl (zakładka konsultacje społeczne 2012);
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
 
Informuje się, że w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery uwagi.
 
W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie zostały podjęte. Ponadto informuje się, że właściwe projekty uchwał zostaną ponownie skierowane do konsultacji społecznych.