artykuł nr 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013

 

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania  z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA  KONSULTACJE  SPOŁECZNE  PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013
 
I.  Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29 października 2012 roku do 12 listopada 2012 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.  Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 209 ( II piętro) Urzędu Gminy Kłomnice lub pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl do dnia 12 listopada 2012 roku do godz. 15.00 na zamieszczonym formularzu.
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Duda.
IV.  Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice.