artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.142 z 2001r, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KŁOMNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

 

  1. Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

 

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 24 października 2011 roku do 4 listopada 2011 roku. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłosić osobiście w pok. 209 (II piętro) Urzędu Gminy Kłomnice, przesłać fax. nr tel. 34 3281 121 lub pocztą elektroniczną ug@klomnice.pl do dnia 4 listopada 2011 roku do godz. 14.30.

Projekt programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Katarzyna Duda.

 

  1. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.