artykuł nr 1

Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. ”Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectw Zawada. W/w oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). W dniu 02.10.2013r oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty do Urzędu Gminy w Kłomnicach. Wójt Gminy Kłomnice rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie i została przydzielona dotacja w kwocie 7.500,00 zł.