artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. "Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada"

 W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. „Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536 ). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.