artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 07.05.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego , pod tytułem „ Koncert w 95 rocznicę śmierci Edwarda Reszke, pamięci Krzysztofa Pośpiecha- muzyka, pedagoga, animatora kultury” realizowanego w okresie od 15.05.2012r do 29.06.2012r. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536).
Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty do Urzędu Gminy w Kłomnicach, pok. 209.