artykuł nr 1

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W dniu 05.07.2011 r została złożona oferta przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania Festynu Sportowo- Rekreacyjnego- Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30-31.07.2011 r. W dniu 06.07.2011 r w/w oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Kłomnice na okres 7 dni. W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Kłomnicach nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie złożonej oferty. Wójt Gminy Kłomnice rozpatrzył złożoną ofertę pozytywnie  i została przydzielona dotacja w kwocie 10.000 złotych.