artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2012 r.

Kłomnice, dnia 04.12.2012r.

 
GKIO-OŚ.6220.20.2012

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 04.12.2012r.

 

 
Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r z późn. zm.).

 
Zawiadamiam

 
że w dniu 04.12.2012 na wniosek Pana Mirosława Sikorskiego, ul. Leśna 12, 42-240 Rudniki oraz Pana Dariusza Krakowiaka, ul. Częstochowska 132, 42-270 Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 139- zasięg rotora, położonych w obrębie Konary.

 

 
Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 205,w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątek od 7:30 do 15:00 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.