artykuł nr 1

2_raport oceny oddziaływania na środowisko

Lp

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

1

Numer wpisu

2

2

Nazwa dokumentu

Budowa stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) w miejscowości Kłomnice

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zakres raportu:

1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)  główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

  2)  opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

  3)  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

  4)  opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

  5)  opis analizowanych wariantów, w tym:

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

  6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

  7)  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)  powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)  dobra materialne,

d)  zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

  8)  opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)  istnienia przedsięwzięcia,

b)  wykorzystywania zasobów środowiska,

c)  emisji;

  9)  opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a)  określenie założeń do:

  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b)  analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

21)  informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

22) jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

23) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

4

Data sporządzenia dokumentu

maj 2010

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Gmina Kłomnice

Ul. Strazacka 20

42-270 Kłomnice

 

6

Wykonawca dokumentu ( w tym REGON)

ATMOTERM – EKOURBIS Sp.zo.o

uuul. Partyzantów 1/3

42-200 Częstochowa

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych

pokój 205

(034) 3281-122 wew 119

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

1.   wniosek o wydanie decyzji 3/2010

2.   postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko P-2/2010

11

Uwagi

brak