artykuł nr 1

13/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
13
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej lakiernii samochodowej na bazę transportowo- eksploatacyjną przy ulicy Targowej w miejscowości Kłomnice, nr ewid. terenu nieruchomości 2550/1.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.18.2012
4
Data złożenia
20.11.2012 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
P.P.H.U. "CZARBUD", Cezary Zatoń, ul. Targowa 4, 42-270 Kłomnice

6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3.  wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak