artykuł nr 1

12/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1
Numer wpisu
12
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr ewid. 139 oraz działki nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary.
3
Znak sprawy
GKIO-OŚ.6220.20.2012
4
Data złożenia
23.11.2012 r.
5
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Mirosław Sikorski,
ul. Leśna 12, 42-240 Rudniki
DariuszKrakowiak,
ul. Częstochowska 132, 42-270 Kłomnice
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. kopia mapy ewidencyjnej
2.karta informacyjna przedsięwzięcia
3.  wypis z ewidencji gruntów
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Kłomnice
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
brak
10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
brak
11
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
brak
12
Uwagi
brak