artykuł nr 1

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Kłomnice, dnia 26.02.2015r.
OŚGO-OŚ.6220.4.2014
 
OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na przedłożenie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (wschodnia część działek).
1.   W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 07.05.2014r. na wniosek Pana Jerzego Deptuły, ul. Zgody 11, 42-200 Częstochowa oraz Pana Zbigniewa Paruzel, ul. Sadowa 4, 42-262 Nowa Wieś.
2.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.
3.   Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
4.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
5.   Informuje się o:
· możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 201, tel. (034) 328 11 22 wew. 119
· możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, środa - piątek 7:30 - 15:30.
Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice
 
 
 
 

Dostępne kategorie:
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice
Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie
Udział społeczeństwa
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Inne informacje