artykuł nr 1

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

Kłomnice, dnia 26.02.2014r.
OŚGO-OŚ.6220.1.2013
 
OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:
 
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na przedłożenie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
składowaniu i sortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A, do realizacji na działce nr ewid.: 444, obręb Zdrowa.
 
  1. W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 24.09.2013r. na wniosek Pana Rafała Cubały, ul. Kłomnicka 85A, Zdrowa, 42-270 Kłomnice.
  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice.
  3. Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
  4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice.
  5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
  6. Informuje się o:

-  możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 201, tel. (034) 3281-122 wew. 119

-   możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30-15:00.

 
Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice