artykuł nr 1

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

Kłomnice, dnia 12.10.2012r.

GKIO-OŚ.6220.5.2012


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie istniejącej hodowli zwierząt futerkowych na działkach nr ewid. 2009/1, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013, 2022/3, 2023, 2024, 2025/5, 2026/2, obręb Garnek, Gmina Kłomnice.


 

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Danuty Hańderek, Gospodarstwo Hodowlane, Stara Wieś, ul. Pielgrzymów 43, 43-330 Wilamowice.

  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice.

  3. Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

  4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice.

  5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

  6. Informuje się o:

    - możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 205, tel. (034) 3281-122 wew. 119

    - możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30 do 15:30

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice