artykuł nr 1

2-Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Kłomnice, dnia 2009-04-27

UG.7638/13-3/08/09

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Urząd Gminy Kłomnice informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie i remoncie dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej
i Ogrodowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice

 

1.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Kłomnice

2.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice

3.   Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu są: Starostwo Powiatowe
w Częstochowie oraz Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

4.   Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Urząd Gminy Kłomnice

5.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

6.   Informuje się o:

· możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205,
tel. (034) 3281-122 wew. 119

· możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 28.04.2009 do 20.05.2009
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30 do 15:30

7.   Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice
Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając