artykuł nr 1

1 - Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska  w związku z art. 153 ust 1 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

 

Urząd Gminy Kłomnice

informuje

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie dróg powiatowych nr 1031S (odcinek DK91 Zberezka – Zawada) i 1032S (odcinek Zawada – Konary-Pacierzów), gmina Kłomnice.

 

1.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pracowni Projektowej „GRAFIT” Ryszard Sidorowicz z siedzibą w Częstochowie mającą pełnomocnictwo Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

 

2.   Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

3.   Informacje o:

-   wniosku

-   raporcie o oddziaływaniu na środowisko

-   postanowieniach organów opiniujących oraz o postanowieniu organu prowadzącego postępowanie, dotyczących obowiązku sporządzenia i zakresu raportu

 

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok 205

 

4.   Informuje się o:

-   możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostała dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

-   możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 10.02.2009 do 03.03.2009 w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 205