artykuł nr 1

1/2009 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lp

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

1

Numer wpisu

1/2009

2

Nazwa dokumentu

Przebudowa dróg powiatowych nr 1031S (odcinek DK 91 Zberezka-Zawada) i 1032S (odcinek Zawada – Konary-Pacierzów), gmina Kłomnice

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zakres raportu zawiera:

1) Opis planowanego przedsięwzięcia:

a)   Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,

b) Główne cechy charakterystyczne procesów zachodzących na terenie zakładu

c)   Przewidywane wielkości emisji, źródła emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2) Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,

4) Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

5) Analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie,

6) Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,
a przede wszystkim na:

a)   Ludzi, zwierzęta, rośliny wodę i powietrze

b) Powierzchnię ziemi i krajobraz

c)   Dobra materialne

d) Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków

e)   Wzajemne oddziaływanie między ww. elementami

7) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000

8) Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i  długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) Istnienia przedsięwzięcia,

b)   Wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji

9) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania o których mowa w art. 143 ustawy – Prawo ochrony Środowiska

10)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej

11)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

12)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji,

13)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

14)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

4

Data sporządzenia dokumentu

Grudzień 2008

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Ul. Sobieskiego 9

42-217 Częstochowa

 

6

Wykonawca dokumentu ( w tym REGON)

mgr inż. Marzena Kornicka

Specjalista d.s ochrony środowiska

 

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych

pokój 205

(034) 3281-122 wew 119

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

brak

 

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

  1. wniosek o wydanie decyzji 6/2008
  2. postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko P-6/2008

11

Uwagi

 

brak