artykuł nr 1

2/2009 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa siłowni wiatrowej w miejscowości Rzeki Wielkie, gmina Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/1/2009

4

Data złożenia

27.02.2009

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Michał Ślęzak

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2. karta informacyjna przedsięwzięcia

3. wypis z ewidencji gruntów

 

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi