artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2023 ROKU

Trzeci kwartał 2023 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 502 913,17zł przy planowanym na rok 2023 deficycie w wysokości 10 840 346,34 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 53 585 512,74 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 53 082 599,57 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2023r. wyniosło 15 212 347,00 zł, co stanowi 19,39% planowanych dochodów ogółem.