artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU

Pierwszy półrocze 2023 roku zamknęło się deficytem w kwocie 592 393,87zł przy planowanym na rok 2023 deficycie w wysokości 10 840 346,34 zł.  W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 36 490 008,55 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 37 082 402,42 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2023r. wyniosło 15 967 462,22 zł, co stanowi 22,14% planowanych dochodów ogółem.