artykuł nr 1

Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.04.2023

Zarządzenie nr 0050.68.2023

Wójta Gminy Kłomnice

dnia  12 kwietnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Star P244L i powołania Komisji Przetargowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Star P244L, rok produkcji 1977, o numerze rejestracyjnym CEK 9008, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.klomnice.pl

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:

Adam Śliwakowski - przewodniczący

Ewa Dąbrowska - członek

Aleksandra Stępień – członek

Marta Walaszczyk - członek

Przemysław Zieliński - członek

§ 4. Regulamin przetargu, organizację i tryb działania Komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, wzór umowy kupna/sprzedaży określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. ochrony przeciwpożarowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.