artykuł nr 1

Zarządzenie nr 38A/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2023

ZARZĄDZENIE NR 38.A.2022
WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 14 marca 2022

w sprawie  określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice

 

Na podstawie  art. 33 ust.  1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559z ) oraz § 19 i  § 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( t.j. Dz.U z 2022r poz. 144),  § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1564), § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2396), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kłomnice przekazują sprawozdania budżetowe w formie dokumentu papierowego.

2. Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kłomnice przekazują sprawozdania w zakresie operacji finansowych w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem zaufanym Głównego Księgowego i Kierownika jednostki.

3. Sprawozdania z operacji finansowych w formie elektronicznej podległe jednostki począwszy od sprawozdań składanych za okres drugiego kwartału 2022 roku przekazują z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów ( SJO Bestia@).

4. Sprawozdania w formie elektronicznej i w formie dokumentu papierowego podległe jednostki przesyłają do Urzędu Gminy Kłomnice w terminach wynikających z rozporządzenia.

5. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie dokumentu papierowego składają własnoręcznie osoby upoważnione, w miejscu oznaczonym na formularzu. Wraz z podpisem umieszcza się pieczęć z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby podpisującej.

 

§ 2

Samorządowe osoby prawne składają sprawozdania z operacji finansowych w wersji elektronicznej z zastosowaniem obowiązujących formularzy, dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl i przesyłają podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w terminach wynikających z rozporządzenia, z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Kłomnice oraz poprzez program SJO Bestia@.

 

§ 3

Na żądanie Skarbnika lub Wójta Gminy, jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice  są zobowiązane złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub materiały uzupełniające do sprawozdań.

 

§ 4

Korekty sprawozdań podległe jednostki przekazują w wyżej określonej formie, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

 

§ 5

Wykonanie powierza się Skarbnikowi  Gminy oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice.

 

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z uwzględnieniem przepisów przejściowych ujętych w § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej. .