artykuł nr 1

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.01.2023

Zarządzenie Nr 5/2023

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 11.01.2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2023

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2023 r, poz. 40) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§1

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2023.

 

§2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2023 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.