artykuł nr 1

Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.02.2023

Zarządzenie Nr 27/2023
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 miesięcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kłomnice, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na umieszczenie baneru reklamowego o wymiarach 1,5 x 2,5 m na ogrodzeniu działki gminnej oznaczonej nr. ewid 354 obręb Kłomnice, księga wieczysta CZ1C/00121394/4, przy ul. Parkowej na okres od 09.02.2023 r. do 08.05.2023 r., na rzecz Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „MAGIK” Kardas Ewelina.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.