artykuł nr 1

Protokół Nr XLIX.2023

OR-RG.0002.1.2023

Protokół Nr XLIX.2023
z XLIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 11.01.2023r. 

XLIX Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 11.01.2023r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9.15.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XLIX Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecni Radni:

 1. Józef Koza
 2. Małgorzata Nalewajka
 3. Andrzej Wilk

Ad. 3

 

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zmiany w Budżecie Gminy na 2023 rok – uchwała.
 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023–2032 – uchwała.
 7. Wolne wnioski i komunikaty.
 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie w porządek obrad pkt. 6a – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka  Pomocy Osobom  z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2023 oraz pkt. 6b - w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta. 

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w porządek obrad pkt. 6a

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 3

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem w porządek obrad pkt. 6b

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 4

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

 

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (12„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. 4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Anna Koza 

2)   Wanda Kusztal  

3)   Paweł Kowalik

Przystąpiono do głosowania.

 

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

Ad. 5

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 

Radna Wanda Kusztal z Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 7 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok  – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny Radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. 6

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032.

Radna Anna Koza z Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 9 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt informując, że zmiany w uchwale budżetowej znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2023-2032.

– protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. 6a

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka  Pomocy Osobom  z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2023.

 

 

Radny Paweł Kowalik  z Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały -zał. nr 11 do protokołu. Następnie Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały. Do projektu nie było pytań.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka  Pomocy Osobom  z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2023 – protokół z głosowania stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. 6b

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta. 

 

Radna Wanda Kusztal  z Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 13 do protokołu. Do projektu nie było pytań.  

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad.7

 

Wolnych wnioskach i komunikatach głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Kłomnice p. A. Śliwakowski podsumowując sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców  w roku 2022. Poinformował również, że wnioski można składać do 30 kwietnia br. oraz przypomniał, że dostępne są dwie frakcje tj. ekogroszek i orzech. Zamówienia są realizowane na bieżąco.
 

Ad. 8

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

 

 

Załączniki:
głosowanie imienneMB